Nhan Nguyen

Golang Select

Oct 5, 2021 golang
image

Câu lệnh select sẽ block cho đến khi hành động gửi/nhận dữ liệu từ channel sẵn sàng. Nếu nhiều hành động gửi/nhận sẵn sàng cùng lúc thì select sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một trong số chúng.


Select là gì?

Câu lệnh select được dùng để lựa chọn giữa nhiều hành động gửi/nhận của channel. Câu lệnh select sẽ block cho đến khi hành động gửi/nhận dữ liệu từ channel sẵn sàng. Nếu nhiều hành động gửi/nhận sẵn sàng cùng lúc thì select sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một trong số chúng. Cú pháp của select tương tự như switch, ngoại trừ việc mỗi case của select sẽ là một hành động của channel (channel operation).

Ví dụ

package main

import (
  "fmt"
  "time"
)

func server1(ch chan string) {
  time.Sleep(6 * time.Second)
  ch <- "from server1"
}
func server2(ch chan string) {
  time.Sleep(3 * time.Second)
  ch <- "from server2"

}
func main() {
  output1 := make(chan string)
  output2 := make(chan string)
  go server1(output1)
  go server2(output2)
  select {
  case s1 := <-output1:
    fmt.Println(s1)
  case s2 := <-output2:
    fmt.Println(s2)
  }
}

Chạy trên playground

Trong chương trình ở trên, hàm server1 sleep 6 giây sau đó gửi đoạn text form server1 vào channel ch. Hàm server2 sleep 3 giây sau đó gửi đoạn text form server2 vào channel ch.

Hàm main gọi hai hàm server1 và server2. Sau đó tới câu lệnh select, câu lệnh này sẽ bị block cho đến khi có ít nhất một case sẵn sàng. Như đã phân tích ở trên thì sau 3 giây server2 sẽ gửi dữ liệu vào channel trước (server1 cần 6 giây). Vì vậy sau 3 giây thì select sẽ được unblock và chương trình in ra,

from server2

Ứng dụng thực tế của select

Việc đặt tên hai hàm ở trên là server1 và server2 là để mô phỏng ứng dụng thực tế của select.

Giả sử bạn đang lập trình một ứng dụng cần trả về kết quả cho user nhanh nhất có thể. Database của ứng dụng này được tách ra và lưu trữ trên nhiều server khác nhau trên toàn thế giới. Giả sử hai hàm serve1 và server2 đang gọi tới hai server thật. Kết quả trả về của mỗi server phụ thuộc vào khối lượng công việc cần xử lý và tốc độ của mạng Internet. Chúng ta gửi request tới cả hai server và đợi kết quả trả về với câu lệnh select. Server nào trả về kết quả nhanh nhất sẽ được lựa chọn, kết quả của server còn lại sẽ bị bỏ qua. Bằng cách này chúng ta có thể gửi request tới nhiều server và trả về kết quả nhanh nhất cho user.

Trường hợp mặc định (default case)

Default case trong select sẽ được thực thi khi không có case nào sẵn sàng, và thường được dùng để ngăn câu lệnh select bị block mãi mãi.

package main

import (
  "fmt"
  "time"
)

func process(ch chan string) {
  time.Sleep(10500 * time.Millisecond)
  ch <- "process successful"
}

func main() {
  ch := make(chan string)
  go process(ch)
  for {
    time.Sleep(1000 * time.Millisecond)
    select {
    case v := <-ch:
      fmt.Println("received value: ", v)
      return
    default:
      fmt.Println("no value received")
    }
  }

}

Chạy trên playground

Trong chương trình trên, hàm process chạy đồng thời với main và sleep 10500 mili giây (10.5 giây) và gửi đoạn text process successful và channel ch.

Sau khi tạo ra goroutine process, hàm main bắt đầu một vòng lặp vô tận. Mỗi lần lặp nó sẽ sleep 1000 mili giây (1 giây), sau đó sẽ đến câu lệnh select. Trong vòng 10500 mili giây đầu tiên, case đầu tiên của select là case v := <-ch: sẽ không sẵn sàng vì goroutine process chỉ gửi dữ liệu vào channel ch sau 10500 mili giây. Vì vậy case default sẽ được thực thi trong khoảng thời gian này và chương trình sẽ in ra received value: process successful, sau đó return và kết thúc chương trình. Kết quả in ra,

no value received
no value received
no value received
no value received
no value received
no value received
no value received
no value received
no value received
no value received
received value: process successful

Deadlock và default case

package main

func main() {
  ch := make(chan string)
  select {
  case <-ch:
  }
}

Chạy trên playground

Trong chương trình trên, chúng ta đã tạo ra channel ch và đọc channel đó trong câu lệnh select. Câu lệnh select sẽ bị block mãi mãi (deadlock) vì không có goroutine nào khác gửi dữ liệu vào ch. Kết quả lỗi lúc runtime,

fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!

goroutine 1 [chan receive]:
main.main()
  /tmp/sandbox627739431/prog.go:6 +0x4d

Nếu có thêm case default thì deadlock sẽ không xảy ra vì case default sẽ được thực thi khi không có case nào sẵn sàng. Chương trình trên có thể được viết lại như sau.

package main

import "fmt"

func main() {
  ch := make(chan string)
  select {
  case <-ch:
  default:
    fmt.Println("default case executed")
  }
}

Chạy trên playground

Kết quả in ra,

default case executed

Tương tự, case default cũng sẽ thực thi nếu select các channel nil.

package main

import "fmt"

func main() {
  var ch chan string
  select {
  case v := <-ch:
    fmt.Println("received value", v)
  default:
    fmt.Println("default case executed")
  }
}

Trong chương trình trên ch là một channel nil mà chúng ta đang cố đọc trong câu lệnh select và case default sẽ được thực thi. Nếu không có case default thì chương trình sẽ bị block mãi mãi. Kết quả in ra,

default case executed

Lựa chọn ngẫu nhiên

Khi có nhiều case trong câu lệnh select cùng sẵn sàng, một trong số chúng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên.

package main

import (
  "fmt"
  "time"
)

func server1(ch chan string) {
  ch <- "from server1"
}
func server2(ch chan string) {
  ch <- "from server2"

}
func main() {
  output1 := make(chan string)
  output2 := make(chan string)
  go server1(output1)
  go server2(output2)
  time.Sleep(1 * time.Second)
  select {
  case s1 := <-output1:
    fmt.Println(s1)
  case s2 := <-output2:
    fmt.Println(s2)
  }
}

Chạy trên playground

Chương trình trên tạo ra hai goroutine server1 và server2, sau đó main sleep 1 giây. Khi đến câu lệnh select, cả hai channel output1 và output2 đều đã sẵn sàng, nên select sẽ chọn ngẫu nhiên 1 trong 2 case. Nếu bạn chạy chương trình nhiều lần thì kết quả in ra có thể ngẫu nhiên là from server1 hoặc from server2.

Lưu ý là bạn phải chạy trên máy cá nhân vì trên playground chương trình chỉ trả về một kết quả duy nhất.

Empty select

package main

func main() {
  select {}
}

Chạy trên playground

Như bạn đã biết thì câu lệnh select sẽ bị block cho đến khi ít nhất một case của nó sẵn sàng. Vì vậy nếu một select không có case nào thì nó sẽ bị block mãi mãi. Kết quả in ra,

fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!

goroutine 1 [select (no cases)]:
main.main()
  /tmp/sandbox246983342/prog.go:4 +0x25

Nguồn: https://golangbot.com/select/