Nhan Nguyen

Golang Channel

Oct 1, 2021 golang
image

Trong bài viết này chúng ta sẽ thảo luận về channel và cách mà các goroutine giao tiếp với nhau.


Channel là gì

Channel có thể được xem như là các đường ống giúp cho các channel có thể giao tiếp với nhau. Giống như nước có thể chảy từ đầu này đến đầu kia của ống, dữ liệu có thể được gửi và nhận ở hai đầu khác nhau bằng channel.

Khai báo channel

Mỗi channel được khai báo với một kiểu dữ liệu nhất định, và channel chỉ cho phép vận chuyển data có kiểu được khai báo trước mà thôi. Data thuộc kiểu khác kiểu được khai báo với channel sẽ không được vận chuyển qua channel.

Zero value của một channel là nil.

chan T là một channel có kiểu dữ liệu T. Channel nil không thể được sử dụng, vì vậy một channel phải được khai báo với make, tương tự như map và slice.

Ví dụ về channel,

package main

import "fmt"

func main() {
  var a chan int
  if a === nil {
    fmt.Println("channel a is nil, going to define it")
    a = make(chan int)
    fmt.Println("Type ò a í %T", a)
  }
}

Chạy trên playground

Channel a được khai báo ở dòng var a chan int có giá trị nil (zero value của channel là nil). Vì vậy câu lệnh if thỏa điều kiện và thực thi khai báo channel a với makea trong ví dụ trên mà một channel có kiểu int. Kết quả in ra của chương trình trên,

channel a is nil, going to define it
Type of a is chan int

Channel có thể được khai báo ngắn gọn như sau

a := make(chan int)

Gửi và nhận dữ liệu bằng channel

Cú pháp gửi và nhận dữ liệu từ channel.

data := <- a // đọc dữ liệu từ channel a
a <- data // đưa dữ liệu vào channel a

Hướng của mũi tên đối với channel xác định rằng dữ liệu đang được gửi đi hay chúng ta đang nhận dữ liệu từ channel.

Ở dòng đầu tiên, mũi tên hướng ra ngoài channel a, vì vậy chúng ta đang nhận dữ liệu từ channel và lưu vào biến data.

Ở dòng thứ hai, mũi tên trỏ vào channel a, vì vậy ở đây chúng ta đang gửi dữ liệu vào channel.

Cơ chế blocking khi gửi và nhận dữ liệu qua channel

Khi dữ liệu được gửi vào channel thì goroutine thực hiện việc gửi dữ liệu sẽ bị block (dừng thực thi) lại ngay tại câu lệnh gửi cho đến khi có một goroutine khác đọc dữ liệu của channel này.

Tương tự, khi đọc dữ liệu từ một channel thì goroutine thực hiện việc đọc dữ liệu sẽ bị block ngay tại câu lệnh đọc cho đến khi có một goroutine khác gửi dữ liệu vào channel đó.

Thuộc tính trên của channel giúp cho các goroutine giao tiếp với nhau hiệu quả hơn.

Ví dụ 1 về channel

Chúng ta cùng xem lại ví dụ trong bài Goroutine và viết lại nó sử dụng channel.

Ví dụ cũ,

package main

import (
  "fmt"
  "time"
)

func hello() {
  fmt.Println("Hello world goroutine")
}
func main() {
  go hello()
  time.Sleep(1 * time.Second)
  fmt.Println("main function")
}

Chạy trên playground

Đây là ví dụ trong bài trước, chúng ta dùng sleep để goroutine main đợi goroutine hello hoàn thành.

Chúng ta sẽ cùng viết lại ví dụ trên với channel.

package main

import (
  "fmt"
)

func hello(done chan bool) {
  fmt.Println("Hello world goroutine")
  done <- true
}
func main() {
  done := make(chan bool)
  go hello(done)
  <-done
  fmt.Println("main function")
}

Chạy trên playground

Trong chương trình trên, chúng ta tạo một boolean channel là done tại dòng done := make(chan bool) và truyền nó vào goroutine hello. Chúng ta nhận nhận dữ liệu từ done channel ở dòng <-done. Như bạn đã biết thì chương trình sẽ bị block tại dòng này và dừng lại đợi cho đến khi một goroutine gửi dữ liệu vào channel done. Vì vậy chúng ta không cần dùng sleep ở đây nữa.

Ở dòng <-done, chúng ta nhận dữ liệu từ channel nhưng không làm gì với dữ liệu trả về hết.

Bây giờ chúng ta có goroutine main đã bị block và đợi dữ liệu từ channel done. Goroutine hello nhận vào tham số channel done, in ra Hello world goroutine, và sau đó gửi true và channel done. Khi dữ liệu được gửi vào channel done cũng là lúc goroutine main nhận được dữ liệu từ done, goroutine main sẽ tiếp tục được thực thi, in ra main function.

Hello world goroutine
main function

Hãy chỉnh sửa ví dụ trên sử dụng sleep trong goroutine hello để hiểu rõ hơn về tính chất block của channel.

package main

import (
  "fmt"
  "time"
)

func hello(done chan bool) {
  fmt.Println("hello go routine is going to sleep")
  time.Sleep(4 * time.Second)
  fmt.Println("hello go routine awake and going to write to done")
  done <- true
}
func main() {
  done := make(chan bool)
  fmt.Println("Main going to call hello go goroutine")
  go hello(done)
  <-done
  fmt.Println("Main received data")
}

Chạy trên playground

Trong chương trình trên, chúng ta sleep 4 giây trong goroutine hello.

Chương trình sẽ in ra Main going to call hello go goroutine đầu tiên. Sau đó goroutine hello bắt đầu chạy và in ra hello go routine is going to sleep. Sau câu lệnh print, goroutine hello sẽ sleep 4 giây, trong khoản thời gian này goroutine sẽ bị block vì nó cần đợi dữ liệu được gửi vào channel done để thực thi các dòng tiếp theo. Sau 4 giây, chương trình in ra hello go routine awake and going to write to done, cuối cùng sẽ in ra Main received data.

Ví dụ 2 về channel

Trong ví dụ này chúng ta sẽ in ra tổng của bình phương và lập phương của từng chữ số trong một số.

Ví dụ, với 123 thì chương trình sẽ tính toán như sau:

 • Tổng bình phương của các chữ số: (11) + (22) + (3*3)
 • Tổng lập phương của các chữ số: (111) + (222) + (333)
 • Kết quả in ra = Tổng bình phương của các chữ số + Tổng lập phương của các chữ số = 50

Chúng ta sẽ cấu trúc chương trình sao cho tổng bình phương và tổng lập phương của các chữ số sẽ được tính toán trong 2 goroutine khác nhau, và kết quả cuối cùng sẽ được tính trong goroutine main.

package main

import (
  "fmt"
)

func calcSquares(number int, squareop chan int) {
  sum := 0
  for number != 0 {
    digit := number % 10
    sum += digit * digit
    number /= 10
  }
  squareop <- sum
}

func calcCubes(number int, cubeop chan int) {
  sum := 0
  for number != 0 {
    digit := number % 10
    sum += digit * digit * digit
    number /= 10
  }
  cubeop <- sum
}

func main() {
  number := 589
  sqrch := make(chan int)
  cubech := make(chan int)
  go calcSquares(number, sqrch)
  go calcCubes(number, cubech)
  squares, cubes := <-sqrch, <-cubech
  fmt.Println("Final output", squares + cubes)
}

Chạy trên playground

Hàm calcSquares tính tổng bình phương của các chữ số và gửi kết quả về channel squareop. Tương tự, hàm calcCubes tính tổng lập phương của các chữ số và gửi kết quả về channel cubeop.

Hai hàm này chạy trên hai goroutine khác nhau và mỗi hàm đều nhận vào một channel để truyền dữ liệu. Ở dòng squares, cubes := <-sqrch, <-cubech, goroutine main đợi kết quả trả về của hai channel truyền vào hai hàm trên. Khi nhận dữ liệu từ cả hai channel thì lưu vào hai biến squares và cubes. Kết quả chương trình in ra Final output 1536

Deadlock

Một khía cạnh quan trọng cần quan tâm khi sử dụng channel là deadlock. Nếu một goroutine gửi dữ liệu vào một channel, thì có nghĩa là chúng ta mong đợi rằng sau đó sẽ có goroutine nào đó nhận dữ liệu đó. Nếu điều đó không xảy ra thì chương trình xảy ra lỗi deadlock lúc runtime.

Tương tự, nêu một goroutine chờ để nhận dữ liệu từ một channel, thì có nghĩa là chúng ta mong đợi rằng sau đó có một goroutine nào khác gửi dữ liệu vào channel đó, nếu không chương trình sẽ xảy ra lỗi.

package main


func main() {
  ch := make(chan int)
  ch <- 5
}

Chạy trên playground

Trong chương trình trên, channel ch được tạo ra và chúng ta gửi 5 vào channel này trong dòng ch <- 5. Trong chương trình này, không có goroutine nào khác nhận dữ liệu từ channel ch. Vì vậy chương trình này sẽ lỗi lúc runtime.

fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!

goroutine 1 [chan send]:
main.main()
  /tmp/sandbox046150166/prog.go:6 +0x50

Channel 1 chiều (Unidirectional channels)

Tất cả channel từ đầu đến giờ đều là channel 2 chiều (bidirectional channels), có nghĩa là chúng có thể được dùng cho cả hai mục đích là gửi và nhận dữ liệu. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tạo ra channel 1 chiều, là channel chỉ gửi hoặc nhận dữ liệu.

package main

import "fmt"

func sendData(sendch chan<- int) {
  sendch <- 10
}

func main() {
  sendch := make(chan<- int)
  go sendData(sendch)
  fmt.Println(<-sendch)
}

Chạy trên playground

Trong chương trình trên, chúng ta tạo ra channel chỉ gửi là sendchchan<- int dùng để khai báo channel chỉ gửi (mũi tên trỏ vào chan). Tại dòng fmt.Println(<-sendch), chúng ta muốn nhận dự liệu của channel chỉ gửi. Điều này là không được phép và trình biên dịch sẽ báo lỗi.

./prog.go:12:14: invalid operation: <-sendch (receive from send-only type chan<- int)

Ok nhưng tại sao chúng ta lại cần một channel chỉ có thể gửi dữ liệu mà không đọc được?

Đó là vì chúng ta có thể chuyển đổi từ channel 2 chiều sang channel 1 chiều (chỉ đọc hoặc chỉ viết). Lưu ý là bạn không thể làm ngược lại, chuyển từ channel 1 chiều sang channel 2 chiều.

package main

import "fmt"

func sendData(sendch chan<- int) {
  sendch <- 10
}

func main() {
  chnl := make(chan int)
  go sendData(chnl)
  fmt.Println(<-chnl)
}

Chạy trên playground

Chúng ta khai báo một channel hai chiều ở dòng chnl := make(chan int), sau đó truyền nó vào goroutine sendData ở dòng tiếp theo. Hàm senData chuyển đổi channel truyền vào thành channe 1 chiều chỉ có thể gửi dữ liệu (sendch chan<- int). Vì vậy, channel này chỉ có thể gửi trong goroutine sendData, nhưng nó là channel hai chiều trong goroutine main. Chương trình trên sẽ in ra 10.

Đóng channel và dùng vòng lặp for range để nhận dữ liệu từ channel

Goroutine gửi dữ liệu vào channel có thể close channel đó để báo hiệu cho goroutine nhận dữ liệu biết là không còn dữ liệu được gửi từ channel này nữa.

Khi nhận dữ liệu từ channel, bạn có thể dùng thêm một biến khác để check xem channel đã đóng hay chưa.

v, ok := <- ch

Trong ví dụ trên nếu ok có giá trị false thì có nghĩa là channel đã bị đóng. Giá trị đọc được của môt channel đã đóng là zero value của kiểu dữ liệu mà channel đó được khai báo. Ví dụ, giá trị nhận về của một channel đã đóng kiểu int là 0.

package main

import (
  "fmt"
)

func producer(chnl chan int) {
  for i := 0; i < 10; i++ {
    chnl <- i
  }
  close(chnl)
}
func main() {
  ch := make(chan int)
  go producer(ch)
  for {
    v, ok := <-ch
    if ok == false {
      break
    }
    fmt.Println("Received ", v, ok)
  }
}

Chạy trên playground

Trong ví dụ trên, goroutine producer gửi các số từ 0 đến 9 vào channel chnl rồi sau đó đóng channel lại. Vòng lặp for trong gouroutine main lặp vô tận, nó sẽ kiểm tra xem channel đã đóng chưa bằng biến ok. Nếu ok có giá trị false có nghĩa là channel đã được đóng, vì vậy nó sẽ thoát ra khỏi vòng lặp. Ngược lại, nếu channel chưa đóng thì sẽ in ra giá trị của value và ok.

Received 0 true
Received 1 true
Received 2 true
Received 3 true
Received 4 true
Received 5 true
Received 6 true
Received 7 true
Received 8 true
Received 9 true

Tương tự như trên, bạn có thể dùng for range để nhận dữ liệu từ channel cho đến khi nó đóng.

Chương trình trên được viết lại với for range như sau.

package main

import (
  "fmt"
)

func producer(chnl chan int) {
  for i := 0; i < 10; i++ {
    chnl <- i
  }
  close(chnl)
}
func main() {
  ch := make(chan int)
  go producer(ch)
  for v := range ch {
    fmt.Println("Received ",v)
  }
}

Chạy trên playground

Dòng for v := range ch nhận dữ liệu từ channel ch cho đến khi nó bị đóng lại. Khi channel ch bị đóng, chương trình sẽ tự động thoát ra khỏi vòng lặp. Kết quả in ra

Received 0
Received 1
Received 2
Received 3
Received 4
Received 5
Received 6
Received 7
Received 8
Received 9

Ví dụ trong phần trước, tính tổng bình phương và lập phương của các chữ số trong một số, có thể được viết lại với for range.

Nếu bạn chú ý kỹ hơn thì có thể thấy đoạn code để tìm ra từng chữ số của một số nào đó bị lặp lại ở hai hàm calcSquares và calcCubes. Chúng ta sẽ tách phần code này ra thành một hàm riêng và chạy nó đồng thời với hai hàm còn lại.

package main

import (
  "fmt"
)

func digits(number int, dchnl chan int) {
  for number != 0 {
    digit := number % 10
    dchnl <- digit
    number /= 10
  }
  close(dchnl)
}
func calcSquares(number int, squareop chan int) {
  sum := 0
  dch := make(chan int)
  go digits(number, dch)
  for digit := range dch {
    sum += digit * digit
  }
  squareop <- sum
}

func calcCubes(number int, cubeop chan int) {
  sum := 0
  dch := make(chan int)
  go digits(number, dch)
  for digit := range dch {
    sum += digit * digit * digit
  }
  cubeop <- sum
}

func main() {
  number := 589
  sqrch := make(chan int)
  cubech := make(chan int)
  go calcSquares(number, sqrch)
  go calcCubes(number, cubech)
  squares, cubes := <-sqrch, <-cubech
  fmt.Println("Final output", squares+cubes)
}

Chạy trên playground

Hàm digits trong chương trình trên chứa logic để lấy ra từng chữ số của một số nào đó, hàm này được gọi và thực thi đồng thời trong cả hai hàm calcSquares và calcCubes. Khi chữ số cuối cùng được gửi đi, channel dchnl sẽ được đóng lại. Hai goroutine calcSquares và calcCubes lắng nghe channel dch của riêng mình bằng for range cho đến khi channel bị đóng lại. Phần còn lại của chương trình không thay đổi. Kết quả in ra vẫn là Final output 1536

Nguồn: https://golangbot.com/channels/